نحوه نجات مصدومین تیر خورده

روشهای مختلف نجات مصدومین در درگیریهایی با سلاحهای گرم و سرد

خرداد 88
2 پست